Terms and conditions

Alle rekeningen zijn betaald ten laatste op de vervaldag.
Ingevolge de facturen niet betaald worden op de vervaldag, zal bovenop de hoofdsom en
verschuldigde verwijlintresten, automatisch en zonder dat een ingebrekestelling vereist is,
een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn met een minimum van 75 €
en een maximum van 2.500 €.
Facturen dienen betaald te zijn 30 dagen na factuurdatum.
Elke laattijdige betaling geeft daarenboven aanleiding tot een verwijlintresten van 3%
op jaarbasis, welke begint te lopen vanaf de vervaldag en eveneens zonder dat een
ingebrekestelling vereist is. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de
rechtbank van het gerechtelijke arrondissement BRUGGE.
Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet
aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijke bij ons toekomen binnen de 5 dagen na
ontvangst van desbetreffende factuur, en dit enkel door middel van een aangetekend
schrijven.

Print